Bogsta kyrka

Bogsta kyrka tillhör Tystbergabygdens församling och är naturskönt belägen på en udde i sjön Runnviken, nära gamla riksvägen mot Stockholm.

Bogsta kyrka tillhör Tystbergabygdens församling och är naturskönt belägen på en udde i sjön Runnviken, nära gamla riksvägen mot Stockholm. Från kyrkogården kan man se socknens båda största herrgårdar på andra sidan sjön: Näsby i väster och Ökna i nordväst. Om socknens äldre historia vittnar två runstenar på kyrkogården. Den ena är rest vid korets östvägg fram till 1908 låg den som tröskelsten i kyrkans sydportal.
En annan runsten är inmurad i sakristians norra vägg. Dess inskrift lyder: "Holmsten och Sigvid de reste (stenen) efter Torgrim, sin fader, och efter Hagsten". Båda stenarna torde härröra från 1000-talet.

Kyrkobyggnaden består av långhus med torn i väster och sakristia i norr, och utgör resultatet av flera byggnadsetapper. Antagligen vid 1100-talets slut eller omkring 1 200 uppfördes en tornlös gråstenskyrka med lägre och smalare kor samt halvrund koravslutning, en sk absid. Långhuset var 9,5 m långt och 6 m brett och det kvadratiska koret hade dimensionerna 3 x 3 m. Det var alltså en liten romansk kyrka av en typ som återfinns på flera håll i Södermanland. Vid lämpliga ljusförhållanden kan man skönja den romanska korgaveln i den nuvarande korgaveln. Absidens grundmurar, som upptäcktes och undersöktes 1978, är markerade med kalkstensplattor. Interiören täcktes av ett platt trätak.
Den goda akustiken utmärker kyrkorummet. Kyrkan renoverades på 1970-talet och man använder då de gamla, klara färgerna i blått och rött.