Fräkenkärret naturreservat

Fräkenkärret ligger i norra delen av Nyköpings kommun, cirka 3 km sydost om Öster-Malma. Fräkenkärret ligger strax söder om sjön Likstammen.

Fräkenkärrets naturreservat består av en blandning av naturtyper från säregna våtmarksbiotoper som är livsmiljöer för ovanliga fågelarter till fastmarkspartier av barrdominerad gammelskog.

På sikt kommer dessa naturtyper att utvecklas till värdefulla biotoper för naturskogsgynnade mossor och lavar samt för den lägre faunan, till exempel insekter.

Kärret - som egentligen är en igenväxande damm - har tidigare tjänat driften vid Torpesta kvarn. Kvarndriften upphörde i början av 1940- talet.

En parkeringsplats finns i norra delen av reservatet.