Hartsö naturreservat

Hartsö omfattar den sydligaste delen av ögruppen Harts-Ringsö-Långö-Sävö. Till Hartsö naturreservat hör även Enskär samt 500 holmar och skär. Reservatet nås endast med båt.

Hartsö ligger sydost om fjärden Tvären. Reservatet omfattar cirka 630 hektar landområde samt 5 000 hektar vatten och nås endast med båt.

Hartsö blev naturreservat 1981. Ändamålet med reservatet är att bevara och skydda området med dess särpräglade geologi, vegetation, flora och djurliv mot exploatering och förslitning samt att hålla kulturlandskapet med åkrar och betesmarker levande. Inom området ska urskogsliknande naturskog avsättas och bevaras för framtiden.