Hornafjärdens naturreservat

Öarna i Hornafjärden fungerade som utmarker, dvs betesdjur kördes ut under våren och hämtades hem på hösten. Öarna hade den fördelen att de inte behövde hägnas samtidigt som djuren hade riklig tillgång till vatten även under torra somrar.

Området är beläget 16 km VSV om Gnesta och 8 km SSO om Stjärnhov. I området ingår 8 öar, varav några är ganska små.
Syfte
Syftet med naturreservatet är att bevara barrskogen på öarna för att tjäna som biotoper för växter, svampar och djur som kräver gammal skog för sin överlevnad. Syftet är också att utveckla lövskogens naturvärden knutna till gamla träd, död ved och lövskogsekologi. I området ska ett rikt fågelliv typiskt för Båvenmiljön bevaras. I syftet ingår också att bevara ett för friluftslivet värdefullt naturområde.