Janstorpsskogens naturreservat

Naturreservatet ligger mitt på Arnölandet, cirka 5 kilometer från Stora Torget i Nyköping, 500 meter öster om stadsdelen Långsätter på Arnö. Här finns något för alla.

Janstorpsskogen är ett av de största sammanhängande obebyggda skogsområdena på Arnölandet och man kan vandra här ganska avskärmad från trafikbuller och andra störningar. Här finns något för alla, här samsas skolbarn, motionärer och svamp- och bärplockare.

Janstorpsskogen består av en skogbevuxen höjdplatå omgiven av odlade fält. Några skogspartier är riktigt fina med höga och grova tallar och granar. På många ställen i barrskogen finns björk, asp, sälg, al och även ek i olika åldrar uppblandade med barrträden. I sumpiga delar hittar man orkidén nästrot och i granskogen växer olika pyrola-arter.

Ett rikt fågelliv med bland annat kungsfågel, lövsångare och även större hackspettar. Här finns även en del fjärilar till exempel den humleliknande Dagsvärmaren.