Lästringe kyrka

Lästringe kyrka ligger i brytningspunkten mellan landsbygd och det nya samhället. Kyrktuppen blickar ut över E 4:ans allt snabbare takt och över Gärdesta, med böljande åkermark.

Här speglas våra livsvillkor: det ständiga pendlandet till arbetsplatser långt bort och det nya jordbrukets maskinpark.

Socknen kallades 1368 "Lestrunge". Namnet är ett folknamn som betyder "folket som bor vid sjön Lestern". Denna sjö ligger emellertid i grannsocknen Sättersta, varför slutsatsen blir att de båda socknarna ursprungligen utgjort en enda, vilken delats under tidig medeltid och att sjön därvid hamnat i "fel" socken.

Byggnadshistoria

Den nuvarande kyrkan i Lästringe torde ha påbörjats vid 1100-talets slut eller omkring 1200. Som Gunnar Redelius påvisat är det smala, långsträckta koret kyrkans äldsta byggnadsdel. Det bör då ha varit anslutet till ett långhus av trä, men möjligheten att det utgjort ett fristående litet kapell kan inte helt uteslutas. Några andra kyrkor av samma typ är kända från Södermanland, till exempel Björnlunda och Kattnäs, samt Uppland.