Linudden naturreservat

Naturreservatet ligger på Arnölandet sydost om Nyköping och nås från vägen mellan Arnö och Strandstuviken. Här finns ett rikt fågelliv och om våren sprider vårblommorna ut sig.

Linudden är ett 6,8 hektar stort lund- och lövskogsområde som år 1947 på grund av sin rika flora avsattes som naturreservat. Den rika floran är ett resultat av påverkan från ett kalkrikt svallningsmaterial som bygger upp en serie markerade strandvallar längst i söder. Här finns Nyköpings finaste blåsippsbacke.

Norr om Linuddens naturreservat finns strandängar som har stor betydelse för fågellivet som rast- och häckningslokal. Utefter stranden finns också en del täta vasspartier där sothöns, knölsvanar och skäggdoppingar håller till. Längre åt öster uppträder örtrika skogsmarker, som närmast stranden har karaktär av fuktig lövskog.