Ljuvalund Naturreservat

Reservatet ligger vid Båvens södra strand ca 8 km nordost om Ripsa.

Naturreservatet Ljuvalund vid Båven består av två skogsklädda bergskullar med lövrik barrnaturskog. Namnet "Ljuvalund" syftar på ett gammalt torp som tidigare fanns i östra kanten av reservatet.
Barrblandskog är vanligaste skogstypen i området. Skogen har en genomsnittlig ålder på 130-140 år, den är olikåldrig, flerskiktad och har en luckig karaktär. Det vill säga att skogen har många av de egenskaper som krävs för att kallas en naturskog. Gamla grova tallar och granar mellan 150-250 år förekommer allmänt och lokalt finns rikligt med lågor och torrträd.