Kulturarv

Vi omges dagligen av fornminnen även om vi inte alltid tänker på det. Den uppmärksamme ser milstolpar längs de större vägarna, gravrösen i hagarna, kvarnruiner längs bäckarna, befästningsanläggningar längs ålderdomliga färdleder och röjningsrösen i skogen. Det är i fornminnenas närhet vi upplever kulturlandskapets historiska dimensioner.