En vuxen och ett barn går nedför en skogsstig.

Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det allemansrätten. Tänk på att allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Inte störa - inte förstöra är huvudregeln!

Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Man kan också se den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Inte störa - inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten!

Hemfrid

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt. 

Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet.

Motorfordon

Det finns ingen "motoriserad allemansrätt". Enligt terrängkörnings-lagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra in med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för obehörig motortrafik. Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke eller på annat tydligt sätt.

Du kan parkera omedelbart intill vägen om du inte bryter mot några trafikregler, skadar marken eller stör markägaren. Men stå inte så att du hindrar någon annan att komma fram eller är en fara för trafiken.

Enskild väg

I Sverige finns mer än 28 000 mil enskild väg. Enskilda vägar har stor betydelse för friluftslivet och möjligheterna att nyttja allemansrätten.

Allmän motortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg. 
Därför får vägens ägare bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på vägen. Ett sådant förbud ska skyltas på tydligt sätt. Men ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen.

Bad, båt och is

Allemansrätten gäller också på vattnet. Man får bada vid stränderna, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen är den samma som på land. Man får inte vistas för nära hus och inte störa boende utmed stränderna.

Camping

Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus och ju större risken är att du kan störa någon, desto större anledning är det att be markägaren om lov. Tältning i större grupper med flera tält kräver markägarens tillåtelse. Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil.

Eldning

Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens räddningstjänst (brandförsvar) om du är osäker om vad som gäller. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.

Skräp

All nedskräpning utomhus är förbjuden. Har du tältat eller haft picknick måste du städa efter dig. Ställ aldrig soppåsar bredvid ett fullt sopställ. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.

Blommor, grenar och bär 

Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas. Du får däremot inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Från länsstyrelsen kan du få information om fridlysta växter. Orkidéer är fridlysta i hela landet.

Hund 

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars-20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet.

Jakt och fiske 

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska fritt med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar, det vill säga Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön, samt längs kusterna. Undantaget är laxfiske vid Norrlandskusten.
I alla andra vatten krävs tillstånd, till exempel fiskekort. Ta alltid reda på vilka regler som gäller där du vill fiska! Lämna aldrig linor och krokar i naturen - de kan bli dödsfällor för djuren.

Du måste lämna djurens ungar och bon i fred och får till exempel inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Vissa i jaktlagen angivna däggdjur och fåglar får jagas, medan övriga är fredade.

Källa: Naturvårdsverket NV 9108-5

Läs mer om Allemansrätten på Länsstyrelsens webbplats