En skog med mycket markvegetation.

Långmossen naturreservat

Stora delar av reservatet består av myrmark och en öppen mosse med inslag av småtallar. I reservatets östra och sydöstra delar hittar du både äldre och yngre barrblandskog. 

Längst i sydväst, mellan myrkanten och reservatets västra gräns, förekommer inom en smal zon ett antal gamla tallar, sannolikt över 150 år. Inom detta område påträffas också både stående och omkullfallna döda träd (lågor). Den största sammanhängande skogsmarksarealen finns i den sydöstra delen av reservatet.

Hitta till Långmossen

Naturreservatet Långmossen ligger cirka 3,5 km sydost om Sibro vid sjön Båvens utlopp. En P-plats finns vid väg 820 ca 300 meter SV om reservatet. Därifrån leder en markerad stig fram till reservatsgränsen och vidare genom området.

Läs mer om Långmossen, hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.