Långö naturreservat

Långö naturreservat är ett skärgårdsområde i den östra delen av ögruppen Långö-Ringsö-Hartsö. Området består av de större öarna Långö och Björkskär och omkring 250 holmar och skär.

Omväxlande natur

Här samsas en stor variation av natur. Bland annat hittar du ängar och betesmarker, hällmarkstallskog, och några områden med granskog, myrar och kärr. I reservatet finns okså flera grunda vikar som är viktiga för fiskens lek och uppväxt.

En stor mängd arter

I den gamla odlingsmarken hittar du bland annat växtarterna ormrot, kattfot, vildlin och vissa år fältgentiana. Här har man också hittat omkring 100 olika slags dagsfjärilar, och flera sorters lavar såsom strutskinnlav, gammaleklav och skuggorangelav. I skogspartierna kan du ibland påträffa ett och annat lövträd, till exempel lind, ask eller ek, varav vissa har spår av hamling.

Djurliv i reservatet

Skogsbetet sköts idag av främst dovhjort och älg. Det finns också gott om sjöfåglar, bland annat ejder, småskrake, storskrake och vigg. Delar av naturreservatet är fågelskyddsområde, och får inte beträdas under perioden 1 april - 31 juli.

Hitta till Långö 

Till Långö tar du dig med egen båt.

Läs mer om Långö, hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.