nyköpingsguiden.se

Masugnsskogen naturreservat

I Masugnsskogen finns riktigt gammal grandominerad barrskog. Den är flerskiktad och innehåller rikligt med senvuxen gran och tall. Några av tallarna har pansarbark och döda grenar i kronan. Enstaka träd har en ålder som troligen är närmare 200 år

Reservatet består av två områden, skilda från varandra. Det östra området som är det större av de två, är på knappt 15 hektar medan det västra området är på cirka 3,6 hektar. Terrängen är småkuperad med små kullar och dalsänkor. Mot norr finns en markant sluttning. Berggrunden består av leptiter till leptitgnejs. Sandig morän finns i mindre partier.

Hitta till Masugnsskogen.

Reservatet är beläget ca 15 km nordost om Nyköpings centrum och ca 4 km söder om Bogsta kyrka.

Läs mer om Masugnsskogen här