nyköpingsguiden.se

Timmermon naturreservat

Timmermon ligger i ett småbrutet och kuperat landskap längs sjön Likstammen. I reservatet finns även ett hemman, Piparvik som tillhört Ökna.

Det har till stor del präglats av att marken tillhört Ökna (Ökna som ligger norr om Sättersta kyrka).

Spår från tidigare avverkningar är få men under mitten av 1900-talet har viss plockhuggning skett i området. Kalhuggning som metod har inte tillämpats. Skogen har en ålder av cirka 100 till 120 år. Det finns en del träd som är äldre än så, bland annat en del lindar. Reservatet består i sin helhet av skog, några mindre åkerlyckor samt ett anlagt viltvatten.

Här finns rödlistade svampar, lavar och insekter

Av de rödlistade arterna är två mossor, två svampar, sex lavar samt två insekter. Bland svampar kan mjukporing och grangråticka nämnas som är helt beroende av gammal skog. Inom reservatet förekommer lunglav, ekspik och rödbrun blekspik. Grön sköldmossa och vedtrappsmossa är två representanter bland rödlistade mossor.

Naturreservatet Timmermon är beläget söder om sjön Likstammen cirka 9 km norr om Tystberga samhälle.

Läs mer om Timmermon här