nyköpingsguiden.se

Vretaån naturreservat

Huvudsyftet med reservatet är att bevara en lång sträcka av Vretaån och den lövskogsklädda ravindalen som omger ån. Friluftsliv passar i hela reservatet.

Genom reservatsbildningen underlättas möjligheten att skapa goda livsbetingelser för djur och växter i Vretaån. Syftet är vidare att bevara det rinnande vattnets höga kvalitet och den mångfald av sällsynta och rödlistade djurarter som lever i vattendraget.

Friluftsliv passar i hela reservatet och besökare kan se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter på nära håll.

Området ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefulla naturområde och  ligger cirka 30 kilometer väster om Nyköping

Läs mer om reservatet på länsstyrelsens webbplats