Hållet-Marieberg-Stenbro naturreservat

Hållet-Marieberg-Stenbro är ett skogsområde mitt i Nyköping längs Nyköpingsån. Här finns motionsspår och naturskog med bävergnag. Vid Frisksportartorpet finns även ett arboretum.

Hitta till Hållet-Marieberg-Stenbro

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Upplev lummig skog på Hållet

Hållet sträcker sig mellan Nyköpings lasarett, E4:an och västra sidan Nyköpingsån, strax norr om vårdcentralen Åsidan. Skogstyperna i Hållet bildar en mosaik, som är en följd av markförhållanden och tidigare skötsel. Mest värdefullt ur biologisk synvinkel är gran-hassel-skogen i sluttningen ned mot Nyköpingsån. Området klassas som naturskog på grund av de grova granarna, hasseln och de stora mängderna död ved. Den höga luftfuktigheten och rika tillgången på fallna träd bidrar till en rik moss- och svampflora.

I Hållets västra del, bakom brandstationen, ligger mossen. Där kan du vandra på spångar över den blöta marken och njuta av den fina vattenspegeln. Här dominerar gamla och grova tallar. Under tallen växer ofta hassel och andra lövträd som ek, sötkörsbär, björk och sälg.

I området Hållet kan du hitta gruvor från 1800-talet. Gå längs med gruvstigen och läs på skyltarna, känn historiens vingslag och upptäck en del av Nyköpings kulturarv!

Spana på vårblommor i Marieberg

På östra sidan Nyköpingsån sträcker sig Marieberg. I den lummiga hassel-skogen längs åpromenaden, där det tidigare har gått betesdjur, omgivs man på våren av vackra blommor. Här finns det ramslök, hässleklocka, vitskråp, kåltistel och skogsknipprot. Vid grillplatsen Paradiset öppnar en äng upp sig där det växer rikligt med midsommarblomster och humleblomster.

Den lundartade miljön och den rika tillgången på död ved är av mycket stor betydelse för många olika arter. De större lövträden ger häckningsmöjligheter för hålbyggande fågelarter och övervintringsplatser för fladdermöss. Vid ån finns en hel del trollsländor bland annat de vackra, blåskimrande jungfrusländorna. Här och var ligger aspar fällda av bävern, som har ökat i området de senaste åren.

Stanna till vid Grandelius bergspark i Stenbro

Bakom Stenbrogården, norr om E4:an, ligger ett urberg med branta sidor klädda med mossa och stensöta. I området finns Grandelius bergspark som består av flera stigar med stensatta trappsteg som leder besökaren upp till utsikten på bergets topp.

Nedanför växer ädellövskog med ek, lönn, ask, bok och lind. Där består floran av en blandning av vilda växter och förvildade och kvarstående park- och trädgårdsväxter, som härstammar från tiden då Stenbrogården var en prästgård: träd som sycomorlönn, naverlönn och bergtall; buskar som häckkagaran, kaprifol och liguster; örter som spansk körvel, krollilja, parksmultron och vintergäck.

Regler

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Om naturreservatet

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Karta

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon