Labro ängar naturreservat

Labro ängar ligger på en udde i Sjösafjärden och här finns vackra vyer tillsammans med varierade naturtyper i strövvänliga miljöer. Området innehåller många sällsynta och skyddsvärda arter.

Hitta till Labro Ängar

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Ett kulturlandskap med mångfald

På 1600-talets slut var Labro en arrendegård under Sjösa. Åkrarna var små och marken betades eller nyttjades som äng. På utmarken gick betesdjuren lösa. Runt år 1900 var största delen av ängsmarkerna uppodlade till åker. Tidigare ängsbackar blev betesmark. Översvämningsmarkerna brukades fortfarande som äng med efterbete. På grund av svagt betestryck och upphörd hävd under senare delen av 1900-talet har tidigare öppen betesmark vuxit igen. Dagens Labro är en blandning av välhävdade naturtyper ex havsstrandängar, naturbetesmark och lummiga skogsbackar med blandskogslund eller hassellund.

Fågelliv

I reservatets östra del ligger ett högt fågeltorn, varifrån man har en enastående utsikt över hela Sjösaviken. Totalt har ca 190 arter observerats här och ca 70 arter häckar regelbundet. Bland dem kan nämnas sothöna, enkelbeckasin, skäggdopping, hornuggla, skäggmes samt mindre hackspett. På våren är de näringsrika stränderna populära rastplatser för simänder, även årta och snatterand ses regelbundet. Vadarfåglarna finner mat från vattenbrynet och på de nedbetade strandängarna. På senhöstarna och under vintern uppträder stora ansamlingar av vigg. Bergand, storskrake samt salskrake ses även i viken. Rovfåglar som havsörn, fiskgjuse och brun kärrhök.

Blomsterprakt

Labro ängar är ett av Södermanlands artrikaste områden när det gäller växter. Över 400 arter av örter, gräs och ormbunksväxter har hittats här. Hävden, närheten till havet, olika fuktighets- och näringsförhållanden samt förekomst av kalk i marken gynnar artrikedomen. I Labros traditionella slåtteräng finns många välkända blommor som solvända, liten blåklocka, gullviva, kattfot och jungfrulin. Här finns sällsynta eller hotade arter, t.ex. smörbollar eller tidigt blommande fältgentiana. På öppen mark kan man se kungsängslilja, en art som planterades in här för några decennier sedan.

Labro ängar utgör det perfekta området för rekreation och naturupplevelse i alla åldrar.

 

Regler

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon

Om naturreservatet

Plus eller minus-ikoner som fäller ned eller fäller ihop innehåll Plus-ikon