Svanviken-Lindbacke naturreservat

Populärt strövområde för alla naturintresserade. En gång i tiden var det en plats för kungar. Dagens kungligheter i reservatet är blommor, växter, insekter och fåglar.

Svanviken

Från parkeringen går en led till en utsiktsplattform. Leden är anpassad för funktionshindrade och går även ut i sumpskogsområdet. Från plattformen får du en god utsikt över fågellivet på betesängarna. Sörmlandsleden går förbi reservatet i norr.

Området har varit bebott länge. Här finns bland annat spår av gamla åkrar och gravfält från järnåldern. Under 1500-talet levererade Kungsladugården spannmål och andra varor till slottet Nyköpingshus. En karta från 1700-talet visar att Lindbacke var en del av en större hagmark, som stadens borgare arrenderade. Strandängarna var delvis slåttermarker som gav hö för vintern.

I och med landhöjningen har havsviken blivit till en våtmark. Här rastar många fåglar under vår och höst.

Lindbacke 

I dag är det växterna och djuren som styr över markerna Svanviken och Lindbacke. Särskilt fåglarna trivs i området. Lindbacke har blivit ett populärt strövområde för alla naturintresserade. I naturreservatet finns det gott om olika blommor, växter, insekter och fåglar. Marken har genom århundradena varit både torr och mager, därför används den fortfarande som betesmark åt nötkreatur.

Historia

En gång var Svanviken en havsvik. Men tiden och landhöjningen har förvandlat området till en våtmark vars enda förbindelse till Östersjön är genom Kilaån. När Svanviken drabbas av översvämningarunder vår och höst tar många gäss och änder chansen att rasta här.

Fornlämningar

Trakten har varit bebodd sedan järnåldern. Vid ingången från parkeringen finns en labyrint av sten som man gärna kan försöka att lösa. Troligtvis byggdes den på Lindbacke under medeltiden.

Hitta till Svanviken-Lindbacke

Bil / Cykla

Naturreservatet Svanviken ligger i direkt anslutning till Nyköping, omedelbart väster om Oxelösundsvägen. Från staden tar man sig lättast till naturreservatet genom Idbäcksområdet. I Stenbärsvägens förlängning leder en gång- och cykelväg under Oxelösundsvägen.

Vandra

Du kan också komma till naturreservatet längs Sörmlandsleden från Stora Kungsladugården

Läs mer om Svanviken-Lindbacke och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.