Tunabergs Kyrka

Sörmlands enda träkyrka

Traditionen säger: "Tunabergs kyrka är byggd är 1620 av träd. Kapellet byggdes i knutat, liggande tinder. Vad den äldsta byggnaden omfattade är svårt att säga. Troligen endast den rektangulära sal, som nu utgör kyrkans långhus.
Vapenhuset tillhör säkerligen också första planläggningen, och på långhusets norrsida måste ha funnits en sakristia.
År 1682 byggdes väster ut ett nytt vapenhus. År 1694 skedde en stor förändring. Taket togs ner och väggarna förhöjdes med tre stockvarv, varefter taket på nytt lades på och spånslogs.
År 1700 blev "väggarna och taket anstrukna med vit färg och åtskilliga figurer med varjehanda kulörer efter den tidens smak".
År 1776 blev kyrkan slutligen förstorad genom att en tillbyggnad uppfördes mot norr för att möta ökningen av befolkningen i socknen. (År 1773 fanns 915 personer).

Text är hämtad ur häftet "Kyrkobeskrivning Tunabergs kyrka".