Ryssbergens naturreservat

Området är lätt att nå och ligger ca 5 km från Stora torget i Nyköping och lika nära tätorterna Bergshammar och Svalsta väster om Nyköping. Även boende på Arnö har nära till området. Det finns två huvudentréer i dagsläget, den ena via golfbanan vid Ärila och den andra via grusvägen till Skillerhult, förbi en kastalruin. 

Ryssbergsbackens friluftsgård finns intill backen

Området erbjuder flera iordningställda motionsslingor i olika längder samt en del övriga stigar. Friluftsfrämjandet i Nyköping som har sitt kansli vid Ryssbergsbacken sköter anläggningarna för friluftslivet, inklusive friluftsgården, samt anordnar en mängd aktiviteter i området.

Landskaps- och skogskänsla

Området gränsar mot två befintliga statliga naturreservat, Svanviken-Lindbacke och Segelsta mosse. Från Ryssbergens topp är utsikten över Nyköping, Kiladalen, Svanviken och Lindbacke slående På andra sidan bergstoppen breder skogen ut sig så långt ögat kan nå. Upplevelsen av att röra sig i en stor skog dominerar i området. 

Här finns gott om gammal tallskog

Förutom området närmast skidbacken och enstaka före detta åkrar består reservatet av talldominerad barrblandskog. Rikligt med gamla tallar kan man hitta på ett flertal hällmarksimpediment och i en äldre naturskogsartad skog sedan tidigare skyddad som biotopskydd. Bergbranter med en spännande vegetation markerar skogens tvära avslutning mot Kiladalen. Här och där återfinns skogliga småvatten såsom bäckar och mindre kärr. Ett mål för skogsskötseln är att behålla skogens rekreationsvärden genom att bibehålla en variationsrikedom i beståndstyper och successionsstadier.

Se Ryssbergens besökskarta på Nyköpingsguiden