nyköpingsguiden.se

Fräkenkärret naturreservat

I naturreservatet Fräkenkärret, sydost om Östermalma, finns många naturtyper. Här hittar du säregna våtmarker där ovanliga fågelarter vistas. 

På sikt kommer dessa naturtyper att utvecklas till värdefulla biotoper för naturskogsgynnade mossor och lavar samt för den lägre faunan, till exempel insekter.

Våtmarken har satt sin prägel på Fräkenkärret

Det är också till detta område som de största naturvärdena är knutna. Våtmarksvegetationen domineras av vitmossor och starr.
Kärret - som egentligen är en igenväxande damm, har tidigare tjänat driften vid Torpesta kvarn. Kvarndriften upphörde i början av 1940- talet.

Hitta till Fräkenkärret

Fräkenkärret är beläget i norra delen av Nyköpings kommun, cirka 3 km sydost om Öster-Malma jaktvårdsskola och strax söder om sjön Likstammen. En parkeringsplats finns i norra delen av reservatet.

Läs mer om Fjällmossen och hitta kartor och serviceinformation på länsstyrelsens webbplats.