En stig kantad av skogsdungar och vitsippor.

Linudden naturreservat

Naturreservatet Linudden ligger på Arnölandet sydost om Nyköping. Här finns ett rikt fågelliv och om våren sprider vårblommorna ut sig. 

Här finns Nyköpings finaste blåsippsbacke

Området är bevuxet av en blandlövskog med asp, björk och lind, där stora mängder hassel ingår i buskskiktet. På våren breder mattor av vit- och blåsippor ut sig. Men här växer också en del sydliga lundväxter som lungört, underviol, vårärt och vätteros.

Linuddens strandängar viktiga för fågellivet 

Norr om Linuddens naturreservat finns strandängar som har stor betydelse för fågellivet som rast- och häckningslokal. Utefter stranden finns också en del täta vasspartier där sothöns, knölsvanar och skäggdoppingar håller till. Längre åt öster uppträder örtrika skogsmarker, som närmast stranden har karaktär av fuktig lövskog.

Linudden är ett 6,8 hektar stort lund- och lövskogsområde som år 1947 på

grund av sin rika flora avsattes som naturreservat. Den rika floran är ett resultat av påverkan från ett kalkrikt svallningsmaterial som bygger upp en serie markerade strandvallar längst i söder.

 

 

Hitta till Linudden

Naturreservatet som ligger på Arnölandet sydost om Nyköping kan nås från vägen mellan Nyköping och Arnö. Från Nyköping, följ Arnöleden söderut och sväng av mot "Strandstuviken 6". Följ Örstigsleden och ta sedan in på Strandstuguviksvägen vid rondellen. Fortsätt denna väg cirka 4 km för att komma till reservatet.

Läs mer om Linudden, hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats.