En barrskog.

Utnorsskogens naturreservat

Här finns viktiga livsmiljöer för ovanliga arter, gamla och senvuxna träd av tall, gran och asp. Här växer även på flera aspar den mycket ovanliga aspgelélaven.

De prioriterade bevarandevärdena utgörs av den gamla barrblandskogen som trots sin inte allt för stora areal uppvisar mycket höga naturvärden i koppling till gamla träd av barr och löv och till döda träd.

Viktiga livsmiljöer för ovanliga arter är gamla och senvuxna träd av tall, gran och asp, liksom död ved i olika stadier av nedbrytning. Det är framförallt på stammar av gamla aspar en rik och ovanlig kryptogamflora av lavar och mossor växer. Här växer på flera aspar den i länet mycket ovanliga aspgelélaven.

Hitta till Utnorsskogen

Naturreservatet ligger cirka 1,6 km nordost Edeby i Ripsa, i anslutning till sjön Båven.
Allmän väg fram till reservatet saknas.

Läs mer om Utnorsskogen och hitta kartor och serviceinformation på Länsstyrelsens webbplats